Foreningens vedtægter

 • 1.   Navn og hjemsted

Foreningens navn er Smith-Magenis Syndrom Forening, landsforeningen til støtte for personer og pårørende med Smith-Magenis Syndrom. Foreningens hjemsted er den til enhver tid valgte formands bopælskommune i Danmark. Foreningen er upolitisk og religiøst neutral.

 • 2.   Formål

Foreningens formål er:

 • At arbejde for bedre vilkår for mennesker med Smith-Magenis Syndrom ved at udbrede kendskabet til Smith-Magenis Syndrom og skabe forståelse for de særlige behov, personer med dette syndrom har, blandt fagfolk, behandlere og i offentligheden.
 • At støtte personer og pårørende med Smith-Magenis Syndrom gennem personlige kontakter og sammenkomster, hvor udveksling af erfaringer og nyheder inden for området kan formidles
 • At yde oplysende virksomhed samt rådgivning og vejledning til medlemsfamilierne
 • At være talsmand for personer med Smith-Magenis Syndrom i forhold til myndigheder og andre instanser
 • At etablere kontakt til organisationer og foreninger i ind- og udland, hvor det kan fremme arbejdet for Smith-Magenis Syndrom – bla. med vidensindsamling/deling
 • Samle viden om Smith-Magenis Syndrom, litteratur, pjecer, film, mm.

I arbejdet for opfyldelsen af sine formål baserer Smith-Magenis Syndrom Foreningen sig på de værdier og principper, der er nedfældet i FN´s handicapkonvention.

 • 3.   Medlemskreds

Stk. 1 Medlemsskab

Medlemsskab kan tegnes af alle med relation til, eller særlig interesse for Smith-Magenis Syndrom,enten som et personligt medlemsskab eller som særligt medlemsskab.

 • Et personligt medlemsskab giver rettigheder for en person.
 • Et særligt medlemsskab er for personer såvel som firmaer, institutioner og foreninger, som ønsker at støtte foreningens formål, men ikke ønsker at deltage aktivt i dens virksomhed.

Stk. 2 Rettigheder

Stemmeret har personlige medlemmer med én stemme. Særlige medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen. 

Stk. 3 Kontingent

Forudsætningen for at være medlem af foreningen er, at skyldigt kontingent er betalt.

Stk. 4 Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen. Betalt kontingent refunderes ikke.

 • 4.   Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2 Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens bestemmelser, eller efter krav fra mindst ¼ af medlemmerne.

Stk. 3. Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med angivelse af dagsorden. Indkaldelsesvarslet skal være mindst 14 dage til de ordinære generalforsamlinger og mindst 8 dage til ekstraordinære.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske inden 14 dage efter kravets fremkomst til bestyrelsen.

Stk. 4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller
 3. Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år
 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
 5. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktiviteter, budget og kontingent for det kommende år
 6. Behandling af eventuelle forslag fra medlemmerne og bestyrelsen
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (vælges for 2 år)
 8. Valg af revisor (vælges for 1 år)
 9. Eventuelt

Stk. 5 Vedtagelser sker ved åben afstemning, eller såfremt mindst 3 af foreningens medlemmer ønsker det, skrifttligt.

Stk. 6 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Til de forelagte forslag kan der på selve generalforsamlingen stilles ændringsforslag. De mest vidtgående forslag behandles altid først.

Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest to måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Fraværende medlemmer kan lade sig repræsentere af tilstedeværende medlemmer ved skriftlig fuldmagt. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt stemmeflertal.

 • 5.   Foreningens daglige ledelse

Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen som består af mindst 3 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne vælges hvert år.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden vælges blandt forældre eller nære pårørende til personer med Smith-Magenis syndrom.

Stk. 6. Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder, som finder sted mindst 4 gange årligt.

Stk. 7. Ved afstemninger gælder at formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme er udslagsgivende.

Stk. 8. Over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger føres en protokol, hvoraf det på bestyrelsesmødet og generalforsamlingen vedtagne skal fremgå.

Stk. 9. En suppleant, der erstatter et bestyrelsesmedlem, forbliver i bestyrelsen indtil førstkommende ordinære generalforsamling, der ved valg kan bekræfte suppleantens fortsatte forbliven i bestyrelsen.

 • 6. Økonomi, kontingent, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens midler kan kun anvendes til fremme af foreningens formål.

Stk. 2. Kontingent

Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 3. Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

 • 7.   Tegningsregler og hæftelse

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 • 8.   Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan kun komme til afgørelse på en generalforsamling, når de pågældende forslag i skriftlig form er bragt til medlemmernes kendskab senest samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 2. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 • 9.   Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling. Vedtagelse om opløsning af foreningen kræver, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen (evt. ved fuldmagt) og at vedtagelsen sker med mindst ¾ af de afgivne stemmer.

Stk. 2. Såfremt mindre end halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, men ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt stemmeflertal gælder uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 3. Hvis opløsning vedtages, skal foreningens midler anvendes i overensstemmelse med foreningens formål og fordeles således som besluttet på den opløsende generalforsamling.

10.  Datering

 • Stiftende generalforsamling den 23. maj 2010 i Grenå.
 • § 4, stk. 2 revideret på generalforsamling den 5. oktober 2012 i Vejen. Ændring til at ordinær general forsamling hvert år afholdes i forbindelse med årsmøde, istedet for senest inden udgangen af juni måned.
 • § 2. Formål revideret på GF 22. november 2014 i Vejle. Tilføjelse af “I arbejdet for opfyldelsen af sine formål baserer Smith-Magenis Syndrom Foreningen sig på de værdier og principper, der er nedfældet i FN´s handicapkonvention.”
 • § 3. Medlemskreds revideret på GF 26. juni 2016 i Grenå. Udvidelse af medlemskreds med kontingentfrit medlemsskab for voksne personer med Smith-Magenis Syndrom.  
 • § 3. Medlemskreds revideret på generalforsamling 23. juli 2018 i Middelfart. Mulighed for familiemedlemskab udgår.